คณะกรรมการ กกท.

ชื่อ - สกุลตำแหน่ง / หน่วยงานที่สังกัดตำแหน่งคณะกรรมการ กกท.

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการ

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารองประธาน

นายโชติ ตราชู
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรรมการ

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลังกรรมการ

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
ปลัดกระทรวงกลาโหมกรรมการ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยกรรมการ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกรรมการ

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้แทนประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยกรรมการ

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกรรมการ

พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์
ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยกรรมการ

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ
ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรรมการ

นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ

นายก้องศักด ยอดมณี
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการ