หน้าเทส

 

 

คณะผู้บริหารระดับสูง

ดร. ก้องศักด ยอดมณี

ดร. ก้องศักด ยอดมณี

ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา

นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา

รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส

รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ

รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา

พันโท รุจ แสงอุดม

พันโท รุจ แสงอุดม

รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์

นางโปรดปราน สมานมิตร

นางโปรดปราน สมานมิตร

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

นายปรีชา ลาลุน

นายปรีชา ลาลุน

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

นายชิงชัย เรืองอุดม

นายชิงชัย เรืองอุดม

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง

นายสมพร วรรณศิริ

นายสมพร วรรณศิริ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายมีชัย อินวู้ด

นายมีชัย อินวู้ด

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม

ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย

นายจินดา เดชภิมล

นายจินดา เดชภิมล

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์

นายแสนพล อู่วิเชียร

นายแสนพล อู่วิเชียร

ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาสถาน

นายก้องภพ โพธิสุวรรณ

นายก้องภพ โพธิสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา

นายประชุม บุญเทียม

นายประชุม บุญเทียม

ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค