กิจกรรมข่าวสารและกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ กกท.

     

ฝ่ายนโยบายและแผนจัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ฝ่ายนโยบายและแผนจัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักผู้ว่าการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายการคลัง ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน           
 

ดร.ก้องศักด ร่วมลงนามประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมลงนามประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน พร้อมด้วย นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการกองนโยบายและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม เตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

 


 

       

คณะพนักงานและเจ้าหน้าที่ กกท . เข้าร่วมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ครั้งที่ 2

คณะพนักงานและเจ้าหน้าที่ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เป็นรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

 


 

  

ฝ่ายนโยบายและแผนเข้าร่วมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ตัวแทนฝ่ายนโยบายและแผนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

 


    

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนและคณะเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ของสำนักงาน กกท. ภาค 5

นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนและคณะเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ของสำนักงาน กกท. ภาค 5 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562 และร่วมบรรยายในหัวข้อการแปลงแผนยุทธศาสตร์ กกท. ไปสู่การปฏิบัติงานของ กกท. ภาค 5 โดยฝ่ายนโยบายและแผนได้นำสื่อประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ กกท. ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562-2564 และการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (ITA) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร กกท. ในส่วนภูมิภาค

 


  

ฝ่ายนโยบายและแผนจัดประชุมแนวทางเร่งรัดการดำเนินงานรายการงบลงทุนประจำปี 2562และแผนการเป็นผู้นำในการประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น

ฝ่ายนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งก่อนจะเริ่มการบรรยาย นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเป็นผู้นำในการประกาศเจตจำนงต่อต้านคอร์รัปชั่น จากนั้นเริ่มการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยวิทยากรจากฝ่ายการคลัง และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยฝ่ายนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท.


 

          

ผู้ว่าการ มอบนโยบาย มุ่งผลักดันเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินโครงการตามนโยบายผู้ว่าการ กกท. และขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

 


 

         

“ก้องศักด” นำทีม กกท. ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (SAT CG DAY) โดยมี นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา, ผู้บริหาร, พนักงาน และผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กกท. ร่วมงาน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา


การกีฬาแห่งประเทศไทย "งดให้-งดรับ เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรของขวัญ"