ข้อมูลองค์กร Sports Authority of Thailand 2010

1. กลุ่มของผู้สนับสนุน
การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนดให้มีกลุ่มของผู้สนับสนุนเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.1 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ (Official Partner)
1.2 ผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างเป็นทางการ (Official Supporter)
1.3 ผู้สนับสนุนการผลิตสินค้าหรือของที่ระลึกอย่างเป็นทางการ (Official Licensee)

2. ค่าสิทธิในการเป็นผู้สนับสนุน
การกีฬาแห่งประเทศไทย จะพิจารณาให้สิทธิการเป็นผู้สนับสนุนแต่ละกลุ่มโดยพิจารณาถึงข้อเสนอผลประโยชน์ทั้งในรูปเงินสด ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ ที่จะมอบให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนี้

2.1 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ (Official Partner) แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
2.1.1 ระดับทอง (GOLD) ค่าสิทธิการเป็นผู้สนับสนุน ดังนี้
- เป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท/4 ปี (5 ล้านบาท/ปี) หรือ
- เป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท/4 ปี และเป็นผลิตภัณฑ์/บริการไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท/4 ปี (เงินสด 3.75 ล้านบาทและผลิตภัณฑ์/บริการอีก 2.5 ล้านบาท/ปี)

2.1.2 ระดับเงิน (SIVER) ค่าสิทธิการเป็นผู้สนับสนุน ดังนี้
- เป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท/4 ปี (2.5 ล้านบาท/ปี) หรือ
- เป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท/4 ปี และเป็นผลิตภัณฑ์/บริการไม่น้อยกว่า 7.5 ล้านบาท/4 ปี หรือ
- เป็นผลิตภัณฑ์/บริการเพียงอย่างเดียว ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท/4 ปี

2.2 ผู้สนับสนุนการผลิตสินค้าหรือของที่ระลึกอย่างเป็นทางการ (Official Licensee) ให้ผู้สนับสนุนยื่นข้อเสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาเป็นเฉพาะราย เฉพาะกรณี การคิดราคาของผลิตภัณฑ์/บริการ ตามข้อ 2.1 ให้ถือราคาขายของผลิตภัณฑ์/บริการ เป็นราคาของผลิตภัณฑ์/บริการ ตามประกาศนี้