การกีฬาแห่งประเทศไทย Sport Authority of Thailand

พระมหากษัตริย์นักกีฬา

Date:

สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
ลักษณะงาน :
 1. ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
คุณสมบัติ :
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ลักษณะงาน :
 1. ๖.๑ ปฏิบัติงานเสมือนตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
  - งานด้านการเก็บตัวอย่างสารต้องห้ามในนักกีฬาตามมาตรฐานองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA)
  - งานด้านการส่งตัวอย่างสารต้องห้ามตามมาตรฐาน ไปยังห้องปฏิบัติการตรวจสารต้องห้ามที่ WADA ให้การรับรอง (Chain of Custody)
  - งานด้านการเก็บบันทึกข้อมูลนักกีฬาที่จะตรวจสารต้องห้าม (ADAM)
  - งานด้านการให้ความรู้เรื่องสารต้องห้ามตามที่ WADA กำหนดในแต่ละปี (WADA List Prohibited)
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  - งานด้านอื่นๆ ที่รับมอบหมาย
  ๖.๒ ปฏิบัติงานเสมือนตำแหน่งนักกฎหมาย
  - งานด้านการเก็บตัวอย่างสารต้องห้ามในนักกีฬาตามมาตรฐานองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA)
  - ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสารต้องห้ามและเชิญประชุมบุคลากรทางการกีฬา เช่น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด เป็นต้น
  - ดำเนินการเตรียมเอกสารการประชุมพิจารณาลงโทษ อุทธรณ์โทษ และยกเว้นการใช้ยาเพื่อการรักษา
  - รวบรวมข้อกฎหมายทั้งในและต่างประเทศเรื่องของสารต้องห้ามทางการกีฬา
  - บันทึกสรุปรายงานการประชุมทั้ง ๓ คณะ รวมถึงรวบรวมการเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 1. ๗.๑ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  ๗.๒ มีคะแนนเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ๒.๕๐
  ๗.๓ มีคะแนนรวมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นอันดับสูงสุด
  ๗.๔ มีบุคลิกภาพและทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
  ๗.๕ คุณวุฒิ
  ๗.๕.๑ ตำแหน่งข้อ ๖.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา พละศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่น
  ที่เกี่ยวข้อง
  ๗.๕.๒ ตำแหน่งข้อ ๖.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขากฎหมาย
  ๗.๖ ต้องมีความรู้ ความสามารถด้านกีฬา หรือเข้าใจในธรรมชาติของนักกีฬาชนิดต่างๆ
  ๗.๗ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการและเสริสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ลักษณะงาน :
 1. ๖.๑ ปฏิบัติงานเสมือนตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
  - งานด้านการเก็บตัวอย่างสารต้องห้ามในนักกีฬาตามมาตรฐานองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA)
  - งานด้านการส่งตัวอย่างสารต้องห้ามตามมาตรฐาน ไปยังห้องปฏิบัติการตรวจสารต้องห้ามที่ WADA ให้การรับรอง (Chain of Custody)
  - งานด้านการเก็บบันทึกข้อมูลนักกีฬาที่จะตรวจสารต้องห้าม (ADAM)
  - งานด้านการให้ความรู้เรื่องสารต้องห้ามตามที่ WADA กำหนดในแต่ละ ปี (WADA List Prohibited)
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  - งานด้านอื่นๆ ที่รับมอบหมาย
  ๖.๒ ปฏิบัติงานเสมือนตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
  - งานด้านการเก็บตัวอย่างสารต้องห้ามในนักกีฬาตามมาตรฐานองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA)
  - งานด้านการส่งตัวอย่างสารต้องห้ามตามมาตรฐาน ไปยังห้องปฏิบัติการตรวจสารต้องห้ามที่ WADA ให้การรับรอง (Chain of Custody)
  - งานด้านการเก็บบันทึกข้อมูลนักกีฬาที่จะตรวจสารต้องห้าม (ADAM)
  - งานด้านการให้ความรู้เรื่องสารต้องห้ามตามที่ WADA กำหนดในแต่ละปี (WADA List Prohibited)
  - งานด้านการปฏิบัติงานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และจะต้องปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือ U-HPLC MS/MS GC/MS/MS UFLC/MS/TOF รวมถึงกระบวนการในการเตรียมสารก่อนการวิเคราะห์
  ๖.๓ ปฏิบัติงานเสมือนตำแหน่งนักกฎหมาย
  - งานด้านการเก็บตัวอย่างสารต้องห้ามในนักกีฬาตามมาตรฐานองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA)
  - ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสารต้องห้ามและเชิญประชุมบุคลากรทางการกีฬา เช่น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด เป็นต้น
  - ดำเนินการเตรียมเอกสารการประชุมพิจารณาลงโทษ อุทธรณ์โทษ และยกเว้นการใช้ยาเพื่อการรักษา
  - รวบรวมข้อกฎหมายทั้งในและต่างประเทศเรื่องของสารต้องห้าม ทางการกีฬา
  - บันทึกสรุปรายงานการประชุมทั้ง ๓ คณะ รวมถึงรวบรวมการเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  ๖.๔ ปฏิบัติงานเสมือนตำแหน่งนักธุรการ
  - ดำเนินงานพิมพ์เอกสารถอดรายงานการประชุมทำวาระการประชุมติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - รวบรวมเอกสารจัดระบบเอกสารเข้าแฟ้มและจัดเป็นหมวดหมู่
  - เดินงานเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - ดำเนินงานด้านการเก็บตัวอย่างสารต้องห้ามทางการกีฬา ตามมาตรฐานขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA)
  - ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 1. เกณฑ์การสอบคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้จัดจ้างเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ได้จะต้องเป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติและผลคะแนนการสอบคัดเลือก ดังนี้
  ๗.๑ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  ๗.๒ มีคะแนนรวมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นอันดับสูงสุด
  ๗.๓ มีบุคลิกภาพและทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
  ๗.๔ คุณวุฒิ
  ๗.๔.๑ ตำแหน่งข้อ ๖.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา พละศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่น
  ที่เกี่ยวข้อง
  ๗.๔.๒ ตำแหน่งข้อ ๖.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี ชีวเคมี เทคนิค การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๗.๔.๓ ตำแหน่งข้อ ๖.๓ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา
  กฏหมาย
  ๗.๔.๔ ตำแหน่งข้อ ๖.๔ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา
  บริหารงานทั่วไป การจัดการ บริหารธุรกิจ ธุรการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๗.๔.๕ ต้องมีความรู้ ความสามารถด้านกีฬา หรือเข้าใจในธรรมชาติของ
  นักกีฬาชนิดต่างๆ
  ๘. วิธีการคัดเลือก
  ๘.๒ สอบข้อเขียน
  ๘.๒ สอบสัมภาษณ์
  ๙. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันรับสมัคร
  ๙.๑ รูปถ่ายขนาด 1x1 ? นิ้ว จำนวน ๒ รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก
  ไม่ใส่แว่นตาดำ สวม เสื้อเชิ้ตสีขาวใส่สูท พื้นหลังสีฟ้า)
  ๙.๒ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  ๙.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร และแสดงผลการเรียน
  Transcript)
  ๙.๔ ใบรับรองแพทย์
  ๙.๕ สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ถ้ามี)
  ๙.๖ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรส (เอกสารทุกฉบับต้อง “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับ
  ๙.๗ ใบรายงานผลการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คะแนน และมีอายุการทดสอบไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท.

  ๑๐. กำหนดการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผลการสอบ
  ๑๐.๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ
  ๑๐.๒ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ชั้น M อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
  - สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
  - สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น.
  ๑๐.๓ ประกาศผลสอบ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

  หมายเหตุ : ๑. รับสมัครได้ที่งานควบคุมสารต้องห้าม ตึกศูนย์วิทยาศาสตร์
  การกีฬา ชั้น M
  โทร ๐๒-๓๑๔๒๐๓๒, ๐๘๑-๔๒๔๖๑๓๗
  ๒. วันเวลาอาจมีปรับเปลี่ยนได้ (ถ้ามี จะประกาศให้ทราบ)
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ประจำอาคารที่พักนักกีฬา 200 เตียง และ 300 เตียง
ลักษณะงาน :
คุณสมบัติ :
 1. 1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
  1.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการโรงแรม
  1.2 หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการโรงแรม อย่างน้อย ๑ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  1.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft offices (Word , Excel , power point , Internet - E mail)
  1.4 ผู้สมัครสอบต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป
  1.5 อายุไม่เกิน 30 ปี เพศหญิง
  1.6 มีใจรักงานบริการ
  2. หลักเกณฑ์การสอบ
  2.1 ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (Word , Excel , power point , Internet - E mail)
  2.2 สัมภาษณ์
  3. เอกสารประกอบการสมัคร
  3.1 ใบสมัครตามแบบที่กองทุนฯ กำหนด 3.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.2 สำเนาหนังสือได้สำเร็จการศึกษา 3.๖ สำเนาบัตรประชาชน
  3.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 3.๗ รูปถ่ายขนาด 1 x 1.๕ นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3.๔ ใบรับรองแพทย์
  4. วิธีการสมัคร
  ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่อาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง งานบริการอาคารสถานที่ กองบริการอาคารและกิจกรรมกีฬา ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๕๖ ในเวลาราชการ ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง โทรศัพท์ ๐ ๒๓๑๙ ๗๙๓๙ และ ๐ ๒๑๘๖ 7111 ต่อ ๘๔๖๑ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๒ มกราคม 2557 เป็นต้นไป
  6. สวัสดิการที่ได้รับ
  6.1 เงินเดือน + ค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท
  6.2 เงินสวัสดิการอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน เช่น ค่ารักษาพยาบาล, การศึกษาบุตรและการช่วยเหลือบุตร
  และสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบ
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ลักษณะงาน :
 1. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน
  โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
  รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารดาวน์โหลด
คุณสมบัติ :
 1. ๕. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้จัดจ้างเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ได้จะต้องเป็น
  ผู้ที่มีคุณสมบัติ และผลคะแนนการสอบคัดเลือก ดังนี้
  ๕.๑ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  ๕.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเงิน หรือการบัญชี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  ๕.๓ มีบุคลิกภาพ และทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
  ๕.๖ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)
  5.7 มีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน และมีอายุการทดสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกฯ

  ** หมายเหตุ เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างควบวงจร
ลักษณะงาน :
 1. 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างควบวงจร
  จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) ค่าตอบแทนเดือนละ 11,350 บาท และให้
  รวมเงินเพิ่มการครองชีพแล้วได้รับเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติ :
 1. 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์ยื่นใบสมัคร
  2.1 เพศชาย หรือ หญิง
  2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาโภชนาการ จิตวิทยาการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือพลศึกษา(ทำวิทยานิพนธ์ด้านโภชนาการกีฬา หรือจิตวิทยาการกีฬา)
  2.3 มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  2.4 มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  2.5 มีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
  (ผลการทดสอบฯดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  3. วิธีการคัดเลือก
  3.1 ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ (ภาคปฏิบัติ)
  3.2 สอบสัมภาษณ์
  4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานด้านทำงานวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  -2-

  5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันที่สัมภาษณ์
  (เอกสาร ข้อ 5.4 – 5.5 ต้องนำตัวจริงยื่นแสดงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
  5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1-2 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
  5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
  5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  5.4 สำเนาหลักฐานการศึกษา และหลักฐานแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว (ถ้ามี)
  5.5 สำเนาแสดงหลักฐานการสอบ TOEIC
  5.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (เอกสารทุกฉบับต้องระบุ “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ)
  6. วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

  ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อม Resume ด้วยตนเองได้ที่ งานวิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา กองวิจัยและพัฒนากีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
  เลขที่ 286 ถ.รามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ สอบถามโทร 02 – 314 – 6121 (ในวันและเวลาราชการ)
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (แก้ไข)
ลักษณะงาน :
คุณสมบัติ :
 1. 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สังกัด ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ งานพัฒนาและสถิติการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ
  2. สถานที่ปฏิบัติงาน
  ปฏิบัติงาน ณ สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สกอท.)
  171 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การบินและอวกาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  3. อัตราค่าตอบแทน
  ปริญญาตรี เงินเดือน 9,580 บาท ค่าครองชีพ 5,420 บาท รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท
  4. ระยะเวลาในการจ้าง
  16 พฤษภาคม 2557 – 30 กันยายน 2557 (หากสามารถปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเพื่อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป)
  5. จำนวนรับสมัคร
  วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  6. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้จัดจ้างเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ได้จะต้องเป็น
  ผู้ที่มีคุณสมบัติ และผลคะแนนการสอบคัดเลือก ดังนี้
  6.1 มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  6.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  6.3 มีบุคลิกภาพ และทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
  6.4 ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)
  6.5 มีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน และมีอายุการทดสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกฯ
  7. วิธีการคัดเลือก
  7.1 ทดสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  7.2 ทดสอบความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  7.3 สอบสัมภาษณ์
  8. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
  8.1 การสอบภาคทฤษฎี มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน
  8.2 การสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน
  8.3 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน
  รวมคะแนนเต็ม 70 คะแนน

  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) การกำหนดผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้
  TOEIC 300 – 310 เท่ากับ 0.5 คะแนน TOEIC 401 – 410 เท่ากับ 5.5 คะแนน
  TOEIC 311 – 320 เท่ากับ 1 คะแนน TOEIC 411 – 420 เท่ากับ 6 คะแนน
  TOEIC 321 – 330 เท่ากับ 1.5 คะแนน TOEIC 421 – 430 เท่ากับ 6.5 คะแนน
  TOEIC 331 – 340 เท่ากับ 2 คะแนน TOEIC 431 – 440 เท่ากับ 7 คะแนน
  TOEIC 341 – 350 เท่ากับ 2.5 คะแนน TOEIC 441 – 450 เท่ากับ 7.5 คะแนน
  TOEIC 351 – 360 เท่ากับ 3 คะแนน TOEIC 451 – 460 เท่ากับ 8 คะแนน
  TOEIC 361 – 370 เท่ากับ 3.5 คะแนน TOEIC 461 – 470 เท่ากับ 8.5 คะแนน
  TOEIC 371 – 380 เท่ากับ 4 คะแนน TOEIC 471 – 480 เท่ากับ 9 คะแนน
  TOEIC 381 – 390 เท่ากับ 4.5 คะแนน TOEIC 481 – 490 เท่ากับ 9.5 คะแนน
  TOEIC 391 – 400 เท่ากับ 5 คะแนน TOEIC 491 ขึ้นไป เท่ากับ 10 คะแนน
  โดยผู้มีคะแนนการสอบภาคทฤษฎีและการสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ รวมถึงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ มีคะแนนเกินร้อยละ 80 (56 คะแนน) คะแนนทั้ง 3 ข้อ (รวม 70 คะแนน) จึงจะมีสิทธิ์เข้าการสอบสัมภาษณ์
  การสอบสัมภาษณ์
  การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ 30 คะแนน จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ความเชื่อมั่น ไหวพริบ ปฏิภาณ โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก
  9. เอกสารประกอบการสมัคร
  9.1 รูปถ่ายขนาด 1 x 1 1/2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ใส่สูท พื้นหลังสีฟ้า)
  9.2 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  9.3 สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร และแสดงผลการเรียน Transcript)
  9.4 ใบรับรองแพทย์
  9.5 สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ถ้ามี)
  9.6 ใบรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
  และมีอายุการทดสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครสอบคัดเลือก
  9.7 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรส (เอกสารทุกฉบับต้อง
  “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับ)
  9.8 สำเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อาทิเช่น หนังสือรับรอง ประสบการณ์ทำงาน หรือสำเนาใบประกอบวิชาชีพ ฯลฯ (ถ้ามี)
  10. กำหนดการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผลสอบ
  10.1 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2557
  10.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
  10.3 สอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
  10.4 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
  10.5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
  10.6 ประกาศผลผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
  10.7 เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป


  **หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

  ** รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
  2. ไฟล์ที่ 2
สมัครงานคลิกที่นี่
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ลักษณะงาน :
 1. ๒. อัตราค่าตอบแทน
  ปริญญาตรี ๙,๕๘๐ บาท ค่าครองชีพพิเศษ ๕,๔๒๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท
  ๓. ระยะเวลาในการจ้าง
  เริ่มจ้างประมาณ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
  (หากสามารถปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเพื่อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป)
  ๔. จำนวนรับสมัคร
  ปริญญาตรี จำนวน ๔ อัตรา
  ๕. สังกัด
  งานควบคุมสารต้องห้าม กองสมรรถภาพการกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
  ๖. ลักษณะงาน
  ๖.๑ ปฏิบัติงานเสมือนตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา (๓ ตำแหน่ง)
  - งานด้านการตรวจวิเคราะห์ หาสารต้องห้ามทางการกีฬา
  - งานด้านการวิจัยสารต้องห้ามทางการกีฬา
  - งานที่ต้องปฏิบัติกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น LC/MS/MS, GC/MS/MS, TOF)
  - งานด้านการสืบค้น การวิจัยสารต้องห้ามทางการกีฬาทั้งในและต่างประเทศ
  - งานด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานวิชาการ หรือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ
  ๖.๒ ปฏิบัติงานเสมือนตำแหน่งนักกฎหมาย (๑ ตำแหน่ง)
  - งานด้านการเก็บตัวอย่างสารต้องห้ามในนักกีฬาตามมาตรฐานองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA)
  - ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสารต้องห้ามและเชิญประชุมบุคลากรทางการกีฬา เช่น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด เป็นต้น
  - ดำเนินการเตรียมเอกสารการประชุมพิจารณาลงโทษ อุทธรณ์โทษ และยกเว้นการใช้ยาเพื่อการรักษา
  - รวบรวมข้อกฎหมายทั้งในและต่างประเทศเรื่องของสารต้องห้ามทางการกีฬา
  - บันทึกสรุปรายงานการประชุมทั้ง ๓ คณะ รวมถึงรวบรวมการเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  ๗. เกณฑ์การสอบคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้จัดจ้างเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและผลคะแนนการสอบคัดเลือก ดังนี้
  ๗.๑ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  ๗.๒ มีคะแนนเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ๒.๕๐
  ๗.๓ มีคะแนนรวมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นอันดับสูงสุด
  ๗.๔ มีบุคลิกภาพและทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
  ๗.๕ คุณวุฒิ
  ๗.๕.๑ ตำแหน่งข้อ ๖.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์เคมี เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๗.๕.๒ ตำแหน่งข้อ ๖.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขากฎหมาย
  ๗.๖ ต้องมีความรู้ ความสามารถด้านกีฬา หรือเข้าใจในธรรมชาติของนักกีฬาชนิดต่างๆ
  ๗.๗ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)
  ๘. วิธีการคัดเลือก
  ๘.๒ สอบข้อเขียน
  ๘.๒ สอบสัมภาษณ์
  ๙. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันรับสมัคร
  ๙.๑ รูปถ่ายขนาด 1x1 ? นิ้ว จำนวน ๒ รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก
  ไม่ใส่แว่นตาดำ สวม เสื้อเชิ้ตสีขาวใส่สูท พื้นหลังสีฟ้า)
  ๙.๒ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  ๙.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร และแสดงผลการเรียน Transcript)
  ๙.๔ ใบรับรองแพทย์
  ๙.๕ สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ถ้ามี)
  ๙.๖ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรส (เอกสารทุกฉบับต้อง “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับ)
  ๙.๗ ใบรายงานผลการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คะแนน และมีอายุการทดสอบไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท.

  ๑๐. กำหนดการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผลการสอบ
  ๑๐.๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ
  ๑๐.๒ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗
  ณ ชั้น M อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
  ๑๐.๒.๑ สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
  ๑๐.๒.๒ สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น.
  ๑๐.๓ ประกาศผลสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

  หมายเหตุ : ๑. รับสมัครได้ที่งานควบคุมสารต้องห้าม ด้วยตนเองเท่านั้น
  โทร ๐๒-๓๑๔๒๐๓๒, ๐๘๑-๔๒๔๖๑๓๗
  ๒. วันเวลาอาจมีปรับเปลี่ยนได้ (ถ้ามี จะประกาศให้ทราบ)
คุณสมบัติ :
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ การบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ลักษณะงาน :
 1. ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
  ๒. อัตราค่าตอบแทน
  ปริญญาตรี ๙,๕๘๐ บาท ค่าครองชีพพิเศษ ๕,๔๒๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท
  ๓. ระยะเวลาในการจ้าง
  เริ่มจ้างประมาณ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
  (หากสามารถปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเพื่อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป)
  ๔. จำนวนรับสมัคร
  ปริญญาตรี จำนวน ๔ อัตรา
  ๕. สังกัด
  งานควบคุมสารต้องห้าม กองสมรรถภาพการกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
  ๖. ลักษณะงาน
  ๖.๑ ปฏิบัติงานเสมือนตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา (๓ ตำแหน่ง)
  - งานด้านการตรวจวิเคราะห์ หาสารต้องห้ามทางการกีฬา
  - งานด้านการวิจัยสารต้องห้ามทางการกีฬา
  - งานที่ต้องปฏิบัติกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น LC/MS/MS, GC/MS/MS, TOF)
  - งานด้านการสืบค้น การวิจัยสารต้องห้ามทางการกีฬาทั้งในและต่างประเทศ
  - งานด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานวิชาการ หรือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ
  ๖.๒ ปฏิบัติงานเสมือนตำแหน่งนักกฎหมาย (๑ ตำแหน่ง)
  - งานด้านการเก็บตัวอย่างสารต้องห้ามในนักกีฬาตามมาตรฐานองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA)
  - ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสารต้องห้ามและเชิญประชุมบุคลากรทางการกีฬา เช่น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด เป็นต้น
  - ดำเนินการเตรียมเอกสารการประชุมพิจารณาลงโทษ อุทธรณ์โทษ และยกเว้นการใช้ยาเพื่อการรักษา
  - รวบรวมข้อกฎหมายทั้งในและต่างประเทศเรื่องของสารต้องห้ามทางการกีฬา
  - บันทึกสรุปรายงานการประชุมทั้ง ๓ คณะ รวมถึงรวบรวมการเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  ๗. เกณฑ์การสอบคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้จัดจ้างเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและผลคะแนนการสอบคัดเลือก ดังนี้
  ๗.๑ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  ๗.๒ มีคะแนนเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ๒.๕๐
  ๗.๓ มีคะแนนรวมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นอันดับสูงสุด
  ๗.๔ มีบุคลิกภาพและทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
  ๗.๕ คุณวุฒิ
  ๗.๕.๑ ตำแหน่งข้อ ๖.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์เคมี เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๗.๕.๒ ตำแหน่งข้อ ๖.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขากฎหมาย
  ๗.๖ ต้องมีความรู้ ความสามารถด้านกีฬา หรือเข้าใจในธรรมชาติของนักกีฬาชนิดต่างๆ
  ๗.๗ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)
  ๘. วิธีการคัดเลือก
  ๘.๒ สอบข้อเขียน
  ๘.๒ สอบสัมภาษณ์
  ๙. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันรับสมัคร
  ๙.๑ รูปถ่ายขนาด 1x1 ? นิ้ว จำนวน ๒ รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก
  ไม่ใส่แว่นตาดำ สวม เสื้อเชิ้ตสีขาวใส่สูท พื้นหลังสีฟ้า)
  ๙.๒ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  ๙.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร และแสดงผลการเรียน Transcript)
  ๙.๔ ใบรับรองแพทย์
  ๙.๕ สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ถ้ามี)
  ๙.๖ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรส (เอกสารทุกฉบับต้อง “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับ)
  ๙.๗ ใบรายงานผลการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คะแนน และมีอายุการทดสอบไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท.

  ๑๐. กำหนดการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผลการสอบ
  ๑๐.๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ
  ๑๐.๒ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗
  ณ ชั้น M อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
  ๑๐.๒.๑ สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
  ๑๐.๒.๒ สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น.
  ๑๐.๓ ประกาศผลสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

  หมายเหตุ : ๑. รับสมัครได้ที่งานควบคุมสารต้องห้าม ด้วยตนเองเท่านั้น
  โทร ๐๒-๓๑๔๒๐๓๒, ๐๘๑-๔๒๔๖๑๓๗
  ๒. วันเวลาอาจมีปรับเปลี่ยนได้ (ถ้ามี จะประกาศให้ทราบ)
  ๒.๑ ขยายระยะเวลาในการรับสมัคร ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ส่วนวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบ ในภายหลัง

คุณสมบัติ :
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ฝ่ายนโยบายและแผน
ลักษณะงาน :
 1. ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ “การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ”
  จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติ :
 1. 1.เพศชาย หรือ หญิง
  2.มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  3.สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การประเมินผล วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับกีฬา และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ระดับ 3.oo ขึ้นไป
  4.ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี)
  5.กรณีผู้สมัครเป็นชาย ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  6.เป็นผู้มีใจรักในการทำงาน ใฝ่รู้ มีบุคลิกภาพดี มีจิตบริการ และไม่เป็นโรคติดต่อ
  7.มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีในโปรแกรม Microsoft Office (Word Excel PowerPoint),
  8.มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสาร, มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ เรียบเรียงข้อมูล และสามารจัดทำรายงานได้
  9.มีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (ปฏิบัติงาน สกอท.)
ลักษณะงาน :
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สังกัด ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ งานพัฒนาและสถิติการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ

  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ปฏิบัติงาน ณ สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สกอท.)
  171 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การบินและอวกาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  **รายละเอียดตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติ :

 1. 1 มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  3 มีบุคลิกภาพ และทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
  4 ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)
  5 มีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน และมีอายุการทดสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกฯ


  **กำหนดการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผลสอบ
  - รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2557
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
  - สอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
  - ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
  - สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
  - ประกาศผลผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
  - เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
  **รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (สำหรับตำแหน่งบัญชี)
ลักษณะงาน :
 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สังกัด ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ งานพัฒนาและสถิติการแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ
  วุฒิปริญญาตรีทางการเงิน หรือการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ :
 1. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเงิน หรือการบัญชี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  3. มีบุคลิกภาพ และทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
  4. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)
  5. มีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน และมีอายุการทดสอบ

  **กำหนดการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผลสอบ
  - รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2557
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
  - สอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
  - ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
  - สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
  - ประกาศผลผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕7
  - เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานในฝ่ายเทคนิคกีฬา
ลักษณะงาน :
 1. การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะฝ่ายเทคนิคกีฬา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานในฝ่ายเทคนิคกีฬา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 – 26 เมษายน 2557 รายละเอียดดังนี้

  1. ฝ่ายเทคนิคกีฬา
  วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 3 อัตรา
  วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
  - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกีฬา จำนวน 2 อัตรา
  2. สาขาจัดการแข่งขันและประสานงานกับสหพันธ์กีฬา
  วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  3. สาขาจัดการแข่งขันและประสานงานกับสหพันธ์กีฬา
  วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  4. สาขาบริการข้อมูลข่าวสาร
  วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  5. สาขาพิธีมอบเหรียญรางวัล
  วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  ระยะเวลาการจ้าง 1 พฤษภาคม 2557 – 30 กันยายน 2557
  หน้าที่และรายละเอียดของงาน:
  1. จัดทำข้อมูล / เอกสาร / รายงาน การจัดเตรียมการประชุม การบันทึกรายงานการประชุม และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  2. ตรวจสอบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร เพื่อความถูกต้องของข้อมูลการแข่งขัน

คุณสมบัติ :
 1. ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท (ทุกสาขา)
  2. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพ และจังหวัดภูเก็ต
  3. มีความสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และเครื่องใช้สานักงานได้
  4. มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้

  ** รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่