การกีฬาแห่งประเทศไทย Sport Authority of Thailand

พระมหากษัตริย์นักกีฬา

Date:

สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
ลักษณะงาน :
 1. 1 ปฏิบัติงานด้านเอกสารตามระเบียบงานสารบัญของการกีฬาแห่งประเทศไทย
  2 พิมพ์หนังสือภายใน หนังสือภายนอก ระเบียบวาระการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
  3 จัดทำเอกสารด้านการเงินตามระบบ ERP ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
  4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก
  5 ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ควบคุมสารต้องห้าม (DCO)
  6 ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ติดตามนักกีฬา (Chaperone)
คุณสมบัติ :
 1. 1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
  2 อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  3 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
  4 คะแนนผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
  5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  6 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  7 สามารถพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  8 มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรต้องการ
  9 มีจิตใจด้านการบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่