การกีฬาแห่งประเทศไทย Sport Authority of Thailand

พระมหากษัตริย์นักกีฬา

Date:

สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ลักษณะงาน :
 1. - งานด้านการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ
  - งานด้านสถิติการแข่งขันกีฬา
  - งานด้านการเขียนรายงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน
  - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 1. ๗.๑ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  ๗.๒ มีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป ในระดับปริญญาโท
  ๗.๓ ต้องผ่านเกณฑ์วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และการปฏิบัติคอมพิวเตอร์ Microsoft Office การใช้โปรแกรม SPSS และการนำเสนอ Power point ร้อยละ ๕๐
  ๗.๔ มีบุคลิกภาพและทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
  ๗.๕ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา ศึกษาศาสตร์ การจัดการกีฬา เศรษฐศาสตร์ การวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางสถิติและวิเคราะห์
  ๗.๖ มีความรู้ ความสามารถด้านกีฬา หรือเข้าใจในธรรมชาติของกีฬาชนิดต่าง ๆ
  ๗.๗ เป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่