การกีฬาแห่งประเทศไทย Sport Authority of Thailand

พระมหากษัตริย์นักกีฬา

Date:

สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 อัตรา
ลักษณะงาน :
 1. เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้ง 4 พ.ศ.2557 จังหวัดภูเก็ต

  ด้วยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้ง 4 พ.ศ.2557 จังหวัดภูเก็ต
คุณสมบัติ :
 1. -มีสัญชาติไทย
  -มีอายุระหว่าง 18 – 40 ปี
  -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฏ ก.พ.
  -ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
  -มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับด้านกีฬา
  -มีความรู้ด้านภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
  -มีความตั้งใจ อดทนในการทำงานและสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานะการณ์
  -สามารถไปปฏิบัติงานในช่วงแข่งขันที่จังหวัดภูเก็ตได้ ระหว่าง เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2557
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก กรอกรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ 2. ได้ที่ ชั้น 13 ห้อง PABGOC 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 13 มิถุนายน 2557 ในวันราชการ เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือก
  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
  -รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
  -สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือ ใบรับรองการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  -สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  -ใบสำคัญทหารกองเกิน (ถ้ามี)
  -สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  -สำเนาใบประกาศนียบัตรหรือหลักฐานที่ผ่านการปฏิบัติงานหรือผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ (ถ้ามี)
  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
  สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.phuket2014.org
  วิธีการคัดเลือก
  ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ และประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 13 โดยจะประกาศตารางนัดเวลา ผ่านทาง www.phuket2014.org ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2557
  การประกาศผลการคัดเลือก
  คณะกรรมการประกาศผลผ่าน www.phuket2014.org
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 2 อัตรา
ลักษณะงาน :
คุณสมบัติ :
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ลักษณะงาน :
 1. ๒. อัตราค่าตอบแทน
  ปริญญาตรี ๙,๕๘๐ บาท ค่าครองชีพพิเศษ ๕,๔๒๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท
  ๓. ระยะเวลาในการจ้าง
  เริ่มจ้างประมาณวันที่ ๙ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
  (หากสามารถปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะได้รับการพิจารณาเพื่อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป)
  ๔. จำนวนรับสมัคร
  ปริญญาตรี จำนวน ๒ อัตรา
  ๕. สังกัด
  งานควบคุมสารต้องห้าม กองสมรรถภาพการกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
  ๖. ลักษณะงาน
  ๖.๑ ปฏิบัติงานเสมือนตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา (๑ ตำแหน่ง)
  - งานด้านการตรวจวิเคราะห์ หาสารต้องห้ามทางการกีฬา
  - งานด้านการวิจัยสารต้องห้ามทางการกีฬา
  - งานที่ต้องปฏิบัติกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น LC/MS/MS, GC/MS/MS, TOF)
  - งานด้านการสืบค้น การวิจัยสารต้องห้ามทางการกีฬาทั้งในและต่างประเทศ
  - งานด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานวิชาการ หรือวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ
  ๖.๒ ปฏิบัติงานเสมือนตำแหน่งนักกฎหมาย (๑ ตำแหน่ง)
  - งานด้านการเก็บตัวอย่างสารต้องห้ามในนักกีฬาตามมาตรฐานองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA)
  - ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสารต้องห้ามและเชิญประชุมบุคลากรทางการกีฬา เช่น นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาจังหวัด เป็นต้น
  - ดำเนินการเตรียมเอกสารการประชุมพิจารณาลงโทษ อุทธรณ์โทษ และยกเว้นการใช้ยาเพื่อการรักษา
  - รวบรวมข้อกฎหมายทั้งในและต่างประเทศเรื่องของสารต้องห้ามทางการกีฬา
  - บันทึกสรุปรายงานการประชุมทั้ง ๓ คณะ รวมถึงรวบรวมการเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ๗. เกณฑ์การสอบคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้จัดจ้างเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและผลคะแนนการสอบคัดเลือก ดังนี้
  ๗.๑ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
  ๗.๒ มีคะแนนเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ๒.๕๐
  ๗.๓ มีคะแนนรวมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นอันดับสูงสุด
  ๗.๔ มีบุคลิกภาพและทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
  ๗.๕ คุณวุฒิ
  ๗.๕.๑ ตำแหน่งข้อ ๖.๑ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์เคมี เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๗.๕.๒ ตำแหน่งข้อ ๖.๒ ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขากฎหมาย
  ๗.๖ ต้องมีความรู้ ความสามารถด้านกีฬา หรือเข้าใจในธรรมชาติของนักกีฬาชนิดต่างๆ
  ๗.๗ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย)

  ๘. วิธีการคัดเลือก
  ๘.๒ สอบข้อเขียน
  ๘.๒ สอบสัมภาษณ์

  ๙. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันรับสมัคร
  ๙.๑ รูปถ่ายขนาด 1x1? นิ้ว จำนวน ๒ รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวก
  ไม่ใส่แว่นตาดำ สวม เสื้อเชิ้ตสีขาวใส่สูท พื้นหลังสีฟ้า)
  ๙.๒ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  ๙.๓ สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตร และแสดงผลการเรียน Transcript)
  ๙.๔ ใบรับรองแพทย์
  ๙.๕ สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ถ้ามี)
  ๙.๖ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทะเบียนสมรส (เอกสารทุกฉบับต้อง “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับ)
  ๙.๗ ใบรายงานผลการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ต้องมีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คะแนน และมีอายุการทดสอบไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท.


  ๑๐. กำหนดการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผลการสอบ
  ๑๐.๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ
  ๑๐.๒ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  ณ ชั้น M อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
  ๑๐.๒.๑ สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
  ๑๐.๒.๒ สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น.
  ๑๐.๓ ประกาศผลสอบ ในวันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗


  หมายเหตุ : ๑. รับสมัครได้ที่งานควบคุมสารต้องห้าม ด้วยตนเองเท่านั้น
  โทร ๐๒-๓๑๔๒๐๓๒, ๐๘๑-๔๒๔๖๑๓๗
  ๒. วันเวลาอาจมีปรับเปลี่ยนได้ (ถ้ามี จะประกาศให้ทราบ)
คุณสมบัติ :
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
ลักษณะงาน :
 1. ปฏิบัติงานด้านทดสอบสมรรถภาพ และการเสริมสร้างสมรรถภาพ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ :
 1. 2.1 เพศชาย หรือ หญิง
  2.2 สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2.3 มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
  2.4 มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  2.5 มีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน
  (ผลการทดสอบฯดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้งองค์กร
ลักษณะงาน :
 1. - งานด้านการตรวจสอบ
  - งานธุรการ
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
 1. ๗.๑ มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  ๗.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ หรือรัฐศาสตร์ โดยมีคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป
  ๗.๓ มีผลการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ ๓๐๐ คะแนนขึ้นไป โดยมีอายุการทดสอบไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน กกท.
  ๗.๔ มีบุคลิกภาพและทัศนคติ ตามที่องค์กรต้องการ
  ๗.๕ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็น เพศชาย)
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
งานงานวิเคราะห์และประเมินผล กองติดตามและประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
ลักษณะงาน :
 1. ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีความประสงค์
  รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ปฏิบัติงานในงานงานวิเคราะห์และประเมินผล กองติดตามและประเมินผล ฝ่ายนโยบายและแผน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ “การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ”
  จำนวน ๑ อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติ :
 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์ยื่นใบสมัคร
  - เพศชาย
  - มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  - สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การประเมินผล วิทยาศาสตร์การกีฬา
  หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับกีฬา และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับปริญญาโท ระดับ ๓.๐๐ ขึ้นไป
  - ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี)
  - เป็นผู้ที่ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  - เป็นผู้มีใจรักในการทำงาน ใฝ่รู้ มีบุคลิกภาพดี มีจิตบริการ และไม่เป็นโรคติดต่อ
  - มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีในโปรแกรม Microsoft Office (Word Excel PowerPoint), มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสาร, มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ เรียบเรียงข้อมูล และสามารจัดทำรายงานได้

  **รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่
งานนโยบายและแผน กองแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผนประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
ลักษณะงาน :
 1. ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และปฏิบัติงานในงานนโยบายและแผน กองแผนงานและงบประมาณ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 ตุลาคม 2557 โดยกำหนดคุณสมบัติการรับสมัคร ดังนี้

  ตำแหน่งที่รับสมัคร
  1. ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจ
  ชั้นนำ จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) ค่าตอบแทนเดือนละ 11,350 บาท และให้รวมเงินเพิ่ม
  การครองชีพแล้วได้รับเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติ :
 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์ยื่นใบสมัคร
  - เพศชาย หรือ หญิง
  - สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  - มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  - มีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน (ผลการทดสอบฯดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

  **รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดเอกสาร :
 1. ไฟล์ที่ 1
สมัครงานคลิกที่นี่