ระบบฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
ระบบฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

กลยุทธ์เพิ่มความมั่นใจในตนเองให้กับนักกีฬา / กรีฑากับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย / การควบคุมอารมณ์ในการกีฬา

more

ทดสอบสมรรถภาพ
ทดสอบสมรรถภาพ

กองสมรรถภาพการกีฬา
- งานทดสอบและส่งเสริมสมรรถภาพ

more

สารต้องห้ามนักกีฬา
สารต้องห้ามนักกีฬา

ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้กำหนด มาตรฐานการควบคุมการใช้สาร ต้องห้าม หรือวิธีการต้องห้ามอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี ค.ศ.1968

more

งานวิจัย
งานวิจัย

การศึกษาและเปรียบเทียบความวิตกกังวลทางจิตใจ ความวิตกกังวล ทางกาย และ ความเชื่อมั่นในตนเองของนักกีฬายกน้ำหนักหญิง

more

ทำเนียบนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทำเนียบนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทะเบียนนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาต่างๆ เช่น สรีรวิทยาการกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, โภชนาศาสตร์การกีฬา, จิตวิทยาการกีฬา

more