แจ้งส่งใบสมัครและแจ้งคีย์ข้อมูลกีฬาคนพิการฯครั้งที่ 30 จ.ขอนแก่น

ข้อมูลข่าวประกาศ แจ้งส่งใบสมัครและแจ้งคีย์ข้อมูลกีฬาคนพิการฯครั้งที่ 30 จ.ขอนแก่น
ชื่อประกาศ เนื้อหา
ประกาศเรื่อง แจ้งส่งใบสมัครและแจ้งคีย์ข้อมูลกีฬาคนพิการฯครั้งที่ 30 จ.ขอนแก่น
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียด
ตามที่ จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติในบางพื้นที่ (น้ำท่วม) จึงทำ   ให้นักกีฬาบางพื้นที่ที่ต้องประสบกับภัยน้ำท่วมและได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จึงขอเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ “นครขอนแก่นเกมส์” ออกไปแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดขอนแก่น แทน
                   ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ จึงขอแจ้งขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องและทันตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้
๑. ให้แต่ละจังหวัดจัดส่งแบบแจ้งชนิดกีฬา  (Entry Form by Number) ให้กับการกีฬา แห่งประเทศไทย (ฉบับจริง) และจังหวัดหัวหน้าภาค (สำเนา) ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒. ให้แต่ละจังหวัดจัดส่งแบบส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่  ( Entry Form by Name I,   Entry Form by Name II) ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับจริง) และจังหวัดหัวหน้าภาค (สำเนา)      ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๓. ให้แต่ละจังหวัดคีย์ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐  (พ.ศ. ๒๕๕๕) “นครขอนแก่นเกมส์” ได้ตั้งแต่บัดนี้และสิ้นสุดการคีย์ข้อมูล ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งระบบจะปิดข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยรหัสการเข้าระบบอินเตอร์เน็ตการกีฬา       แห่งประเทศไทย ของแต่ละจังหวัดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการกีฬา การกีฬา   แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ๐๒-๑๘๖๗-๑๑๑
 ทั้งนี้จังหวัด ที่ไม่ได้ส่งแบบแจ้งชนิดกีฬา (Entry  Form by Number) ได้ทันตามที่ระยะเวลากำหนดจะไม่มีสิทธิ์ส่งรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (Entry Form by Name I, Entry Form by Name II)   เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ “นครขอนแก่นเกมส์” จังหวัดขอนแก่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป  
ไฟล์รายละเอียด ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1