การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสาร
ดาวน์โหลด
1. การวางแผนอัตรากำลัง
• แผนอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทย 2563 - 2567
2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานตามภารกิจของหน่วยงาน
• คำสั่งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงาน TQA และ Enablers
• คณะประสานงานกำกับดูแลการดำเนินงาน TQA และ Enablers
• คณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินงาน TQA และ Enablers
• ประกาศ กกท. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
3. การพัฒนาบุคคล
• การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจำปี 2565
• แผนพัฒนาบุคลากร2563-2567
• การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจำปี 2564

• การพัฒนาบุคคลแบบประเมินศักยภาพ
4. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
• การประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับพนักงาน ประจำปี 2565
• การประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับพนักงาน ประจำปี 2564
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
• แผนงานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กกท. พ.ศ.2564-2567
6. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
• การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี 2565
• การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี 2564
• คำสั่งที่ 109-64 แต่งตั้งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
• คำสั่งที่116-64 การปรับชื่อในสายงานตำแหน่งบริหาร(บริหารระดับ 10)
• คำสั่งที่117-64 การปรับชื่อในสายงานตำแหน่งบริหาร (ผู้บริหารระดับ 9)
• คำสั่งที่118-64 การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน(ผู้บริหารระดับ 8)
• คำสั่งที่119-64 การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน(ผู้บริหารระดับ 7)
• คำสั่งที่125-64 การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
8. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
• รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน ประจำปี 2565
• คู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน ประจำปี 2564