การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสาร
ดาวน์โหลด
1. แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2563 - 2567
2. รายงานฉบับสมบูรณ์คำพรรณาลักษณะงาน พ.ศ. 2561 ทุกตำแหน่งของพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
3. SAT JS All Final Sep26
4. การจัดทำแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Carrer Path)
5. แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
6. การวิเคราะห์และจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร (Training Roadmap)
7. ประกาศ กกท. เรื่องสรรหา คัดเลือก ผู้บริหารระดับ 9 กกท.
8. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกกท (ปรับเลื่อนระดับ และปรับตำแหน่งและสายงาน)
9. โครงการอบรมพนักงานกกท. ระดับ 3-5
10. โครงการอบรมพนักงานกกท. ระดับ 6