การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสาร
ดาวน์โหลด
การวางแผนอัตรากำลัง
1. แผนอัตรากำลังของการกีฬาแห่งประเทศไทย 2563 - 2567
การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานตามภารกิจของหน่วยงาน
2.1 คำสั่งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงาน TQA และ Enablers
2.2 คณะประสานงานกำกับดูแลการดำเนินงาน TQA และ Enablers
2.3 คณะทำงานกำกับดูแลการดำเนินงาน TQA และ Enablers
2.4 ประกาศ กกท. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
การพัฒนาบุคคล
3.1 แผนพัฒนาบุคลากร2563-2567
3.2 การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจำปี 2564
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4. การประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับพนักงาน ประจำปี 2564
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. แผนงานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กกท. พ.ศ.2564-2567
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
6. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปี 2564
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
8.1 คู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.2 รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน ประจำปี 2564