การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของ กกท.

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของ กกท.

คู่มือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กกท. พ.ศ.2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เอกสาร 
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของ กกท.
สรุปรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กกท. พ.ศ. 2564
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนรายปี