การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของ กกท.

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566

1

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของ กกท.

2

เอกสาร
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ กกท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของ กกท.