การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของ กกท.

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของ กกท.

O29 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2564

สรุปรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กกท.

O31 สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนรายปี

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนรายปี
เอกสาร 
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของ กกท.
สรุปรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กกท. พ.ศ. 2564
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนรายปี