จำนวนผู้ใช้บริการ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติ ITA

จำนวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


เอกสาร 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ
จำนวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์