นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย

แผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์ พ.ศ.2566 – 2570

แผนแม่บทการบริหารทุนมนุษย์-กกท.-66-70-1

เอกสาร  
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย
แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 – 2567
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564