นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย

DOC070521-07052021164258

แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 – 2567

1.แผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ.2564

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1

เอกสาร 
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย
แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2567
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564