ประกาศแนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของการกีฬาแห่งประเทศไทย

final แนวนโยบายฯ สารสนเทศ