ประมวลภาพการจัดอบรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

               การจัดอบรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร (ประธานคณะกรรมการจริยธรรม) เป็นประธานเปิดการอบรมและให้นโยบายด้านจริยธรรมแก่บุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย
             ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา มาเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” และวิทยากรจากจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาให้ความรู้ในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
             ในการอบรมจริยธรรมมีผู้เข้ารับการอบรมจากฝ่าย/สำนัก ได้แก่ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการกอง พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ รวมจำนวน 50 คนและผู้ผ่านการอบรมจริยธรรมได้รับเกียรติจากนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร และเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563