มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เอกสาร
ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตราการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการดำเนินงาน
นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง