มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภา

การดำเนินการมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมแล1
เอกสาร
ดาวน์โหลด
1. เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการดำเนินงาน
2.นโยบายด้านการกำกับดูแล
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. มาตรการป้องกันการรับสินบน
5. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
8. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
9. มาตราการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
10. นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
11. การดำเนินงานตามมาตรการฯ ประจำปี พ.ศ.2563
12. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
13. มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14. การดำเนินการมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564