มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เอกสาร
ดาวน์โหลด
1. เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการดำเนินงาน
2. นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. มาตรการป้องกันการรับสินบน
5. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
8. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
9. มาตราการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
10. การดำเนินงานตามมาตรการฯ ประจำปี พ.ศ.2563
11. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ. 2562