รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารทรัพยากรปี 2564
เอกสาร  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Core Business Enablers)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562