หน้าเทส

 

 

คณะผู้บริหารระดับสูง

ดร. ก้องศักด ยอดมณี

ดร. ก้องศักด ยอดมณี

ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

นายจินดา เดชภิมล

นายจินดา เดชภิมล

รองผู้ว่าการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

นางโปรดปราน สมานมิตร

นางโปรดปราน สมานมิตร

รองผู้ว่าการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ

รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร

นายประชุม บุญเทียม

นายประชุม บุญเทียม

รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายยุธยา จีนหีต

นายยุธยา จีนหีต

ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

นายปรีชา ลาลุน

นายปรีชา ลาลุน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

นางพิกุล กุฎาคาร

นางพิกุล กุฎาคาร

ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง

นายวิบูณ จำปาเงิน

นายวิบูณ จำปาเงิน

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นพ. มีชัย อินวู๊ด

นพ. มีชัย อินวู๊ด

ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

นางนิตยา เกิดจันทึก

นางนิตยา เกิดจันทึก

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

นายก้องภพ โพธิสุวรรณ

นายก้องภพ โพธิสุวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกีฬา

นายโดม ภูมิดิษฐ

นายโดม ภูมิดิษฐ

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา

นายสุวัตร หลวงตระกูล

นายสุวัตร หลวงตระกูล

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเจริญชัย สุวรรณศรี

นายเจริญชัย สุวรรณศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค