องค์กรกีฬาอื่นๆ

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงศึกษาธิการ

           กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตกลงความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อรณรงค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งการเปิดสถานที่ สนามกีฬา ที่อยู่ในสังกัดของทั้งสองหน่วยงานจัดกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีผลเป็นรูปธรรม ภายใต้ความร่วมมือ 4 ประการ คือ

           1. ความร่วมมือในเรื่งอการเปิดสถานที่ สนามกีฬา ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา

           2. ความร่วมมือทางด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ

           3. ความร่วมมือในการส่งเสริมหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาที่เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิง อนุรักษ์ และจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ทักษะด้านการท่องเที่ยวแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

           4. ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายในแต่ละระดับ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะดำเนินการดังนี้

            1. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายใต้ความร่วมมือข้างต้น ซึ่งเป็นภารกิจ ร่วมของทั้งสองหน่วยงาน

           2. ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ขึ้นในสถานศึกษาโดยกระทรวงการท่อง เที่ยวและกีฬาจะจัดให้มีการอบรม ยุวมัคคุเทศก์ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจทางด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรม

           3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมและอบรมความรู้ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา

           4. สนับสนุนและมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ที่จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ

           5. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น

           6. สนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรทำงาน สาขาการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว ในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท

           7. ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย ตลอดจนบุคลากรด้านอื่น ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และเกิดประสบการณ์ตรงในการจัดการกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย โดยจะจัดให้มีการศึกษา อบรมในด้านเทคนิค วิธีการ กติกา ฯลฯ ในการเล่นกีฬานันทนาการ และการออกกำลังกาย จนสาามารถเป็นผู้นำทางการกีฬาและนันทนาการได้

           8. ให้การสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถทางด้านการกีฬา

           9. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (ผู้มีความเป็นเลิศทางการกีฬา) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะจัดให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาได้ เข้าศึกษาในโรงเรียนกีฬา และวิทยาลัยพลศึกษาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

           10. ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์กีฬา สมาคม ของภาคเอกชน ให้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยนำนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในการแข่งขันเข้าร่วมกิจกรรม

กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการดังนี้

           1. ให้การสนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานราชการศึกษาจัดกิจกรรมยุวมัคคุเทศก์ โดยเปิดเป็นชุมนุม ชมรม คณะวิชา ฯลฯ ตลอดทั้งจัดให้มีการอบรมและลงมือปฏิบัติจริง

           2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และชุมชนด้านการท่องเที่ยวแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

           3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือในการอบรมและจัดกิจกรรมความรู้ทางด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา

           4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรทางด้านสาขาการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยว ทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว ในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท

           5. ให้การสนับสนุนให้สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา เปิดสถานที่ สนามกีฬาให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้เล่นกีฬา นันทนาการ และออกกำลังกาย ตลอดจนจัดให้มีนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คอยดูแลให้บริการ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับถือว่าการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในการให้บริการสถานที่ สนามกีฬา และอุปกรณ์ เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

           6. ให้การสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความีรู้ความสามารถทางด้านกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย โดยจะได้มีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย ตลอดจนถ่ายทอดเทคนิค ทักษะ และวิธีการที่ถูกต้องให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้อย่างทั่วถึง

           7. ให้มีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาอย่างยั่งยืนถาวร ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดกิจกรรมปกติเป็นประจำและกิจกรรมแข่งขัน

           8. ให้การสนับสนุนให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาได้เข้าศึกษาต่อ ในหน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสถานศึกษาในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา