เกี่ยวกับเรา 1

ประวัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย
“การกีฬาแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “กกท.” มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Sports Authority of Thailand” เรียกโดยย่อว่า “SAT” จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ตอนที่ 149 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2528 เพื่อจัดตั้ง “การกีฬาแห่งประเทศไทย” (กกท.) แทน “องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย” (องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย จัดตั้ง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2507) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็น การยกระดับให้มีการบริหารงานอย่างเพียงพอต่อการขยายตัวของการกีฬาในชาติ และ เมื่อมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ได้มีการจัดตั้งกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และให้การกีฬาแห่งประเทศไทย โอนไปสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแทนสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป ต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องจากมี บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยยกเลิกพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 และมีการตราพระราชบัญญัติการกีฬา แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ขึ้น ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 21 ก ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558 โดยนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุน พัฒนาการกีฬาแห่งชาติขึ้นในการกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา และมาตรการในการกำกับดูแลการดำเนินการ ของสมาคม คณะกรรมการสมาคมกีฬาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้การกีฬาแห่ง ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้ 1. ส่งเสริมกีฬา 2. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำโครงการ แผนงาน และสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬารวมทั้งประเมินผล 4. จัด ช่วยเหลือ แนะนำ และร่วมมือในการจัดและดำเนินกิจกรรมกีฬา 5. สำรวจ จัดสร้าง และบูรณะสถานที่สำหรับการกีฬา 6. ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร 7. สอดส่องและกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมกีฬา 8. ริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ 9. ประกอบกิจการอื่นๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของการกีฬา
การบริหารงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย มีคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบ ด้วยรัฐมนตรีผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทน อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงบประมาณหรือผู้แทน ผู้แทนคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ผู้แทนคณะกรรมการ โอลิมปิกแห่งประเทศไทยและบุคคลอื่นอีกไม่เกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้ว่าการ เป็นกรรมการและเลขานุการเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของ การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ว่าการรับผิดชอบ ในการบริหารกิจการของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการฯก�ำหนด ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 ขึ้นโดยนัยแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการจัดตั้งกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และมีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ�ำนาจ หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 โดยนัย แห่งพระราชกฤษฎีกานี้มีผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยโอนไปสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไปและต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 ให้คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทยมีกรรมการจ�ำนวน 15 คน