แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เล่มแผนฯ 65 (ตั้งต้น)
2. เล่มแผนฯ 65 (ทบทวนครั้งที่ 1)
3.-เล่มแผนฯ-65-ทบทวนครั้งที่-2_1

เล่มแผนฯ 65 (ทบทวนครั้งที่ 2)

4. เล่มแผนฯ 65 (ทบทวนครั้งที่ 3)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมา

กระบวนการถ่ายทอดแผนงานและแผนการปฏิบัติการ

6. SIPOC กระบวนการวางแผน
7. SIPOC กระบวนการจัดสรรทรัพยากร
8. SIPOC กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
9. QWI กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรฯ
10. SIPOC กระบวนปรับแผน

Donwload เอกสารทั้งหมด