แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14.3 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14. เล่มแผนการปฏิบัติงานฯ ประจำปี 2565
แผนงานปฏิบัติโครงการ เชื่อมโยงตาม SO-S-T 2565 (Update)

กระบวนการถ่ายทอดแผนงานและแผนการปฏิบัติการ

PDC17.1 SAT QWI กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์
PDC 15.1 SIPOC กระบวนการถ่ายทอดแผน
PDC 14.1 SATQWP SIPOC การจัดสรรทรัพยากร
PDC 12.1 SIPOC กระบวนการวางแผนการปฏิบัติการ