แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตาม-งปม.-รอบ-6-เดือน

แผนปฏิบัติงานและแผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เล่มแผน-2566-ตั้งต้น

แผนปฏิบัติงานและแผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทบทวนครั้งที่ ๑)

แผนปฏิบัติงานและแผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทบทวนครั้งที่ 2)

เล่มแผน-2566-ทบทวนครั้งที่-2

แผนปฏิบัติงานและแผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทบทวนครั้งที่ 3)

กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2

กระบวนการถ่ายทอดแผน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2

กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2

 

เอกสาร  
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติงานและแผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติงานและแผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทบทวนครั้งที่ ๑)
แผนปฏิบัติงานและแผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทบทวนครั้งที่ 2)
แผนปฏิบัติงานและแผนการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทบทวนครั้งที่ 3)
กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ
กระบวนการถ่ายทอดแผน
กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน