แผนยุทธศาสตร์

โครงสร้างแผนยุทธศาสตร์

แผนวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย 2566 – 2570

แผนวิสาหกิจ กกท. พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับสมบูรณ์

แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565 – 2570

แผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2565 - 2570 (ฉบับสมบูรณ์)(1)