ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเผยแพร่ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านสื่อวิทยุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเผยแพร่ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กกท. ผ่านสื่อวิทยุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง