ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานผู้จัดรายการแข่งขันกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

05092561 ประกาศเผยแพร่แผน.จัดมาตราฐานกีฬาแข่งขันมวยไทย