ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าศูนย์สำรองข้อมูล (Back office) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าศูนย์สำรองข้อมูล (Back office) ประจำปีงบประมาณ 2562

08082561 ประกาศเผยแพร่แผนจัดเช่า off - site backup