ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง กฏกระทรวงระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง กฏกระทรวงระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมวย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

10092561 เผยแพร่แผนจัดจ้างที่ปรึกษา พรบ มวย