ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างการผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การนดำเนินงานด้านกีฬาอาชีพและพระราชบัญบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างการผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การนดำเนินงานด้านกีฬาอาชีพและพระราชบัญบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

09052561 ประกาศแผน