ฝ่ายนโยบายและแผน จัดประชุมเพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564

ฝ่ายนโยบายและแผน ได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และพันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในและภายนอก กกท. เข้าร่วมรับฟังแผนยุทธาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 จำนวนทั้งสิ้น 145 ท่าน