ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562

เปลี่ยนแปลงแผนจ้างที่ปรึกษาการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจฯ