กกท. ครบรอบ 55 ปี ก้าวสู่ปีที่ 56 มุ่งพัฒนาและส่งเสริมกีฬาไทยอย่างยั่งยืน

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 55 ก้าวสู่ปีที่ 56 โดยมี ผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้บริหารจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ร่วมแสดงความยินดีภายในงาน ณ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กกท. ครบรอบปีที่ 55 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.39 น. เป็นพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำ กกท. , พระพรหม, พระภูมิชัยมงคล ณ บริเวณหอพระ และรูปหล่อหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จากนั้น เวลา 10.30 น. เป็นพิธีสงฆ์ , พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มวิริยะอุทิศแก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ครบ 30 ปี 25 ปี และ 15 ปี, พิธีมอบรางวัลแก่พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงาน ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562

สำหรับรายนามพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี รับเกียรติบัตร และเข็มวิริยะ อุทิศ รัศมีทองคำ ประจำปี 2562 ได้แก่ 1. นายมาด๊าด ทองท้วม, 2. นายไพศาล ดวงสุวรรณ์, 3. นายจเร พบหิรัญ

รายนามพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี รับเกียรติบัตร และเข็มวิริยะ อุทิศ รัศมีเงิน ประจำปี 2562 ได้แก่ 1. นายก้องภพ โพธิสุวรรณ, 2. นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่, 3. นางนิตยา เกิดจันทึก, 4. นายอัครวิทย์ จิ๋วนารายณ์, 5. นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร, 6. นายวัชระ คำเพ็ง, 7. นายประหยัด นาคเขียว, 8. นางสาวศุภมาส ภาคอารีย์, 9. นายธรรมนูญ ขุนหอม,10. นายรังสรรค์ การะเกษ,11. นายสุกิจ ศรีแก้ว,12. นางสาคเรศ ชัยมัง,13. ว่าที่ร้อยตรี จำนงค์ ยาวิชัย,14. นายจิรพงษ์ รัตนามตกุล,15. นางสาวกัญญา ชัยชะนะ,16. นางสาวประสบพร เตียสมุทร,17. นางสาวปิยวรรณ บรรจง,18. นางสาวศรุตี ศรีจันทร์วงศ์,19. นางสาวสงวน เมฆหมอก,20. นางสาวเสาวลักษณ์ จำเริญ,21. นายชัยเรศ เกิ้งบุรี,22. นายมนตรี ฉายหุ่น,23. นายสายหยุด สุขสุเสียง,24. นายสุเทพ ปานนาค,25. นายสุชาติ อยู่บำรุง

รายนามพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 15 ปี รับเกียรติบัตร และเข็มวิริยะ อุทิศ รัศมีทองแดง ประจำปี 2562 ได้แก่ 1. นายสมพร ไชยสงคราม,2. นางสาวดารินทร์ วิกรานตโนรส,3. นายแสงชัย ต้นทัพไทย,4. นางสาวชนกสุดา สุนทรวิภาต,5. นายก่อพงศ์ นำบุญจิตต์,6. นายวิชัย เกษกุล,7. นายอะคร้าว แสงสิทธิ์,8. นางสาวศุภเนตร ไชยช่วย,9. นายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต,10. นายศักดิ์สยาม แสวงไวศยสุข,11. นายอดิทัต บุญธิมา,12. นางสาวอมรรัช จ้อยเล็ก,13. นายชัช เพชรดี,14. นางวัชรี แสวงไวศยสุข,15. นางสาวพรพรรณ บริพันธุ์,16. นางสาวรุ้งรัชฎา ขาวคม, 17. นางสาวหนึ่งฤทัย แสงกาศนีย์

รายนามพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 ได้แก่ 1. นางสาวชนกสุดา สุนทรวิภาต ,2. นายรัฐพล ไผ่งาม,3. นางสาวภัทราวรรณ มาระเนตร,4. นางสาวกนกรัตน์ กิตติภูติกุล,5. นางสาวสุธาทิพย์ ฐิตะฐาน,6. นางอรพรรณ คำเพ็ง,7. นางสาววิภาวี วัยวัฒน์,8. นางสาวรุ้งรัชฎา ขาวคม,9. นายเทียนชัย ชาญณรงค์ศักดิ์,10. นางสาวนวลจันทร์ มั่งคั่ง,11. นางสาวสิวาณี เซ็ม,12. นางอู่น๊ะ หน่อยศ,13. นายอดิทัต บุญธิมา

รายนามผู้ช่วยปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงานดีเด่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 ได้แก่ 1. นางสาวหทัยภัทร กำเนิดศิริ,2. นางสาวทักษพร ไชยนาม,3. นางสาวกิตติญา เกตุใหญ่,4. นายทักษ์ดนัย แสงสุวรรณ์,5. นางสาวนนทญา นกน้อย,6. นางสาวสุภาวดี ชุ่มจิตร์,7. นายมงคล ศัพทะนาวิน,8. นางสาวนีรชา เดิมหลิ่ม,9. นางสาวชนิดา แซ่ตั้ง,10. นางศศกร นาคมณี,11. นางสาวจีระประภา นนทะภา,12. นางสาวขวัญดาว ชัยศุภวรรณ และ 13. นางสาวเพ็ชชมพู ฤทธิ์สอาด

นอกจากนี้มีการรับมอบอุปกรณ์กีฬา หรือเงินบริจาค ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนบ้านอ่างเตย จังหวัดฉะเชิงเทรา และมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ และการบริจาคโลหิต ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา และการจัดกิจกรรมวิ่ง สถาปนาครบรอบ 55 ปี กกท. (มินิมาราธอน ระยะทาง 7 กิโลเมตร) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก กกท.