กกท. จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ กกท.

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2560 -2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565) และตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กกท. เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียน บีช จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยกิจกรรมในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการมอบแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กกท. พ.ศ. 2563 – 2565

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ, การบรรยายในหัวข้อ “ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eci Effciency)” โดยผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการบรรยายภาพรวมสรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กกท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2565 อีกด้วย