กกท.จัดงานครบรอบ 53 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบปีที่ 53 โดยมี ผู้บริหาร กกท., ผู้บริหารสมาคมกีฬา, ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ในวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เพราะเป็นวันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ก่อตั้งขึ้น โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. จึงได้ถือว่าวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี 

เป็นวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็นการรำลึกถึงศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทย และในปัจจุบันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ฝึกสอน นักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬาอีกด้วย จึงได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบปีที่ 53 ในวันนี้ขึ้น โดยมีการทำพิธีสงฆ์ และการบรรยายพิเศษ โดย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา” และพันเอก นายแพทย์อรรถสิทธิ์ สิทธิถาวร หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “วิ่งอย่างไรให้ถูกหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา”

“ปัจจุบันการแข่งขันกีฬาทุกชนิดและทุกระดับได้มีการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬามากขึ้น การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬาของไทย ได้รับการวางรากฐานมาจาก ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ ผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งการขับเคลื่อนนักกีฬาของไทยให้มีสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดีขึ้นนั้น ปัจจุบันมีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาหลายสาขามาพัฒนานักกีฬา และมีจำนวนนักวิทยาศาสตร์การกีฬามากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อวงการกีฬาของไทย”