กกท. จัดงาน “รณรงค์งดสูบบุหรี่” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รณรงค์งดสูบบุหรี่” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงอันตรายของบุหรี่ และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องรับโทษจากควันบุหรี่ด้วย จึงเป็นเหตุให้เกิดการจัดกิจกรรม “รณรงค์งดสูบบุหรี่” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่ได้เลิกสูบ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการสอดแทรกสาระความรู้ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษและพิษภัยของบุหรี่ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์งดสูบบุหรี่ตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งร่วมสนุกกับการเล่นเกมต่างๆ พร้อมทั้งรับของที่ระลึกอีกมากมาย

นายวิษณุ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกได้ระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จึงได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการกำหนดคำขวัญในการรณรงค์เพื่อไม่สูบบุหรี่ในแต่ละปี ซึ่งในปี 2562 นี้ มีคำขวัญว่า “บุหรี่เผาปอด”

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยก็ได้ตระหนักถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ รวมถึงกำหนดมาตรการต่างๆ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ที่พยายามให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ ดังเช่นที่กระทรวงได้ประกาศบังคับใช้ มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และให้มีการพิมพ์คำเตือนและโทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง เป็นต้น

สำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้จัดให้มีกิจกรรม “รณรงค์งดสูบบุหรี่” ขึ้น โดยต้องการให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ กกท. มีส่วนร่วมในการปกป้องตนเองจากภัยของบุหรี่ ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงผลกระทบด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากการสูบบุหรี่และการสัมผัสกับควันของบุหรี่อีกด้วย