กกท. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2563 – 2567

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า กกท. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2563 – 2567 โดยมี ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการกอง และพนักงาน กกท. ของฝ่ายและสำนัก ทั้ง 13 ฝ่าย ร่วมประชุม ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางเพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กกท. พ.ศ. 2563 – 2567 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงมีความท้าทายในด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารความเสี่ยง สามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีระบบการบริหารจัดการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยและมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

​”ทรัพยากรบุคคล นับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น แผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กกท. พ.ศ. 2563 – 2567 จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดทิศทางสำหรับพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้องค์กรมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมตอบสนองต่อภารกิจในปัจจุบัน และรองรับการดำเนินงานในอนาคต เพื่อมุ่งเน้นผลักดันให้ กกท. ไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ตามหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้แก่นักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่ระดับนานาชาติ ต่อยอดสู่ระดับอาชีพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ”

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. พ.ศ. 2563 – 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กกท. พ.ศ. 2563-2567 และรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม, เพื่อให้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนให้การกีฬาแห่งประเทศไทยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล และสามารถดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 -2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 – 2565) แผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ และนโยบายที่เกี่ยวข้องและผลักดันให้ กกท. ก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ตามหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)