กกท. จัดสนทนากลุ่ม “Sports Lotto” โครงการสลากส่งเสริมกีฬา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการสนทนากลุ่มรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงการสลากส่งเสริมกีฬา (Sports Promotion Lotto Project) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบสลากกีฬา ที่เหมาะสมในประเทศไทย” โดยมี คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วม เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของชาติ โดยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกีฬา ทั้งการชมและเชียร์กีฬา และการเล่นกีฬาอย่างมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างสุขภาพ และความเป็นเลิศทางการกีฬาของประชาชนในชาติ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมไปถึงการสร้างรากฐานให้มีความมั่งคั่ง ยั่งยืนทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกีฬาการท่องเที่ยวและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกีฬามากยิ่งขึ้น การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์ของการกีฬา ซึ่งมี 12 ด้าน รวมไปถึงการสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เมืองกีฬาอัจฉริยะ โรงพยาบาลกีฬา ตลอดจนความก้าวหน้าและความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งแต่ละด้านจำเป็นต้องมีงบประมาณในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการกีฬาในด้านต่างๆ ทำให้จำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ในการหารายได้เพิ่มนอกเหนือจากงบประมาณปกติ จึงเป็นที่มาของการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการจัดตั้งกองสลากกีฬา (Sports Lotto) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีแนวทางในการศึกษาด้วยกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาแนวทางในการออกสลากกีฬา ที่สอดคล้องกับบริษัทและผู้บริโภคของประเทศไทย, ศึกษาเทคโนโลยีในการออกสลากประเภทต่างๆ ที่จะดำเนินการให้เหมาะสม, แนวทางในการจัดจำหน่าย การออกรางวัลและการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ถูกรางวัลของสลากกีฬา และศึกษาการจัดสรรรายได้จากการออกสลากรวมทั้งแนวทางในการบริหารกองทุนการกีฬา

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า การจัดตั้งกองสลากกีฬาจะช่วยลดภาระในการพึ่งพาเงินกองทุน งบประมาณ ค่าใช้จ่ายปกติ และทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการกีฬา ทำให้ประชาชนรู้สึกใกล้ชิด โดยการที่ประชาชนซื้อสลากกีฬา เพื่อมีสิทธิชิงโชค และได้รับผลตอบแทนจากการร่วมสนุกอีกด้วย อีกทั้งเป็นการผลักดันกีฬาไทยรวมไปถึงการช่วยเหลือนักกีฬา โดยการใช้สลากเป็นสื่อในการสนับสนุนกีฬาซึ่งไม่ใช่การพนันแต่อย่างใด สลากกีฬานั้นต้องมีความโปร่งใส มีความชัดเจน มีระบบตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และที่สำคัญคือถูกกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับการมีส่วนร่วมทางการกีฬาคือ การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกีฬาโดยมีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น การประกวดออกแบบโลโก้ทางการกีฬา ภาพกีฬา หนังสั้น โดยมีการพูดคุยกับภาคเอกชนให้มีการจัดตั้งกิจกรรมนี้ร่วมกันเป็นสังคมกีฬายุคใหม่ เพื่อส่งเสริมและยกระดับกีฬาให้มีคุณภาพและการเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของสลากกีฬาคือการดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถเข้าถึงกีฬาในทุกๆด้าน