กกท.จัดสัมมนาการขับเคลื่อนกีฬาอาชีพของประเทศไทย

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกีฬาอาชีพของประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกีฬาอาชีพของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอทิศทางการดำเนินงาน ในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมในการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการสัมมนา อาทิ การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางกีฬาอาชีพของประเทศไทย” โดย พันโท รุจ แสงอุดม, การบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางส่งเสริมกีฬาอาชีพให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งจัดการสัมมนาฯขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562

รองผู้ว่าการกล่าวว่า ขณะนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย มีภารกิจหลักในการให้การช่วยเหลือส่งเสริม และสนับสนุน กีฬาอาชีพของประเทศไทย จำนวน 13 ชนิดกีฬา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ ภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของกีฬาอาชีพในด้านต่างๆ ให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านกีฬาอาชีพ ได้รับรู้รับทราบถึงทิศทางการดำเนินงาน ในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพของการกีฬาแห่งประเทศไทย