กกท. จัดสัมมนาแพทย์สนามกีฬามวย คุ้มครองและป้องกันความปลอดภัยของนักมวย

พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาแพทย์สนามในการแข่งขันกีฬามวย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ตามที่ระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยความปลอดภัยสำหรับนักมวย พ.ศ. 2543 และระเบียบกติกามาตรฐานสำหรับการแข่งขันกีฬามวย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนดให้มีแพทย์สนามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ตั้งแต่การตรวจร่างกายก่อนการแข่งขัน จนกระทั่งการแข่งขันสิ้นสุดลง เพื่อคุ้มครองและป้องกันความปลอดภัยของนักมวย และเนื่องจากที่ผ่านมานั้น ยังไม่เคยมีการจัดสัมมนาแพทย์สนามในการแข่งขันกีฬามวย เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางในการปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่แพทย์สนามประจำการแข่งขันกีฬามวย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และมาตรการด้านความปลอดภัยของนักมวย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรเครือข่ายในสายงานได้อย่างถูกต้อง และให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542

พันโท รุจ กล่าวว่า แพทย์สนามเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬามวยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างสูง เนื่องจากต้องเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยของนักมวย ตนรู้สึกยินดีมากที่มีการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬามวย สร้างความเชื่อมั่น และสามารถนำพากีฬามวยไทยจากกีฬาประจำชาติ ไปสู่กีฬานานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ อยากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด