กกท. จัดอบรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาบุคลากรส่วนภูมิภาค

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” และการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กรกีฬาในส่วนภูมิภาค” โดยมี นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต, ผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ร่วมในพิธี ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

การกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2563 – 2564) ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กกท. และยุทธศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด อีกทั้งยังจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคในการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน และติดตามการดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับ “การใช้ระบบบริจาคอิเล็กโทรนิกส์ (e-Donation) สำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา” โดยวิทยากร จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ ได้มีการมอบรางวัลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่น โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดระดับประเทศ ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดระดับภาค ได้แก่ ภาค1 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายก, ภาค2 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี, ภาค3 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร, ภาค4 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง และภาค5 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ว่าการกล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในการให้ข้อมูลต่างๆ ที่จะช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่าง กกท. กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด มีความคล่องตัวมากขึ้น เพราะสิ่งสำคัญในการพัฒนากีฬาระดับภูมิภาคนั้น ต้องมีความเข้าใจกัน และทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ ส่วนจังหวัด หรือท้องถิ่น ซึ่งถ้าการทำงานต่างๆนั้น เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความเข้าใจกัน จะทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาในแต่ละจังหวัดนั้นเป็นไปด้วยดี ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มเมืองกีฬาให้มีมากขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศ ให้มีเมืองกีฬาเกิดขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” และการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กรกีฬาในส่วนภูมิภาค” มีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วยผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 135 คน จัดการอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต