กกท.จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านการฝึกสอนกีฬาและด้านการบริหารจัดการกีฬาสู่ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

       นายสมพร วรรณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านการฝึกสอนกีฬาและด้านการบริหารจัดการกีฬาสู่ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 “2019 International Certification in Sports Coaching and Sports Management” โดยมี สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และองค์กรกีฬา เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องราชาวดี 3-4 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอรรีน เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562

        นายสมพร วรรณศิริ กล่าวว่า กกท. เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ดังนั้น การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรกีฬามีการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นสู่มาตรฐานสากล เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรกีฬา นักกีฬา ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรกีฬานานาชาติ ยังมีส่วนในการผลักดันให้บุคลากรกีฬาเข้าไปดำรงตำแหน่งในสหพันธ์กีฬา อันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่ง ดังนั้น กกท.จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรกีฬาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบุคลากรกีฬาที่มีบทบาทในการพัฒนานักกีฬาและองค์กรกีฬาโดยตรง ได้แก่ ผู้ฝึกสอน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จะต้องสามารถนำองค์ความรู้ของการฝึกสอน เทคโนโลยีทางการกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการสร้างและพัฒนานักกีฬาให้มีขีดสมรรถนะในการแข่งขันสูงขึ้น สำหรับผู้บริหารกีฬาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดกีฬาองค์กรกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของวงการกีฬา สามารถเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านการฝึกสอนกีฬาและด้านการบริหารจัดการกีฬาสู่ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 “2019 International Certification in Sports Coaching and Sports Management” ขึ้น

        การอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬาฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Sports Academy : USSA) ในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรกีฬาด้านการฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ (International Certification in Sports Coaching – ICSC) และด้านการบริหารจัดการกีฬาระดับนานาชาติ (International Certification in Sports Management – ICSM) โดยได้ส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวน 12 ท่าน เพื่อมาพัฒนาบุคลากรกีฬาให้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการฝึกสอนกีฬาและการบริหารจัดการกีฬาขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้กับสมาคมกีฬาหรือองค์กรกีฬาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคต

        ทั้งนี้ การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาด้านการฝึกสอนกีฬาและด้านการบริหารจัดการกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 แบ่งเป็นหลักสูตรละ 6 รายวิชา ๆ ดังนี้ 1. การบริหารจัดการและระเบียบวิธีการฝึกสอนกีฬา และโครงสร้างและหน้าที่ด้านกีฬา ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562, 2. จิตวิทยากรการกีฬา และการวางแผนกิจกรรมทางการกีฬา ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562, 3. การเพิ่มความสามารถทางการกีฬา และการตลาดด้านกีฬา ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562, 4.การสัมมนาด้านเวชศาสตร์การกีฬาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และการบริหารสถานกีฬา ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562, 5.ความแข็งแรงและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกีฬา และการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 และ6.โภชนาการการกีฬาและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการประชาสัมพันธ์กีฬา ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562