กกท.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกายภาพบำบัดทางการกีฬา เรื่อง “กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น

         นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกายภาพบำบัดทางการกีฬา เรื่อง “กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น” โดยมี นักกายภาพบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด จำนวน 60 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

        รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า การกายภาพบำบัดทางการกีฬา มีส่วนสำคัญในการรักษา ฟื้นฟู และลดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาของนักกีฬา ทั้งในช่วงระหว่างการฝึกซ้อมและช่วงการแข่งขัน ดั้งนั้น กกท. ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติ ทั้งด้านงบประมาณและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในทุกสาขา รวมถึงการสนับสนุนนักกายภาพบำบัดทางการกีฬาในการเข้าไปดูแลนักกีฬาในแต่ละสมาคมกีฬา เพื่อส่งเสริมให้สมาคมกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขัน นั้น กกท.จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มจำนวนนักกายภาพบำบัดทางการกีฬา โดย กกท.ได้ร่วมกับคณะกายภาพบำบัด​ ม.มหิดล ที่ผลิตนักกายภาพบำบัดทางการกีฬา จัดโครงการอบรมนักกายภาพบำบัด เชิงปฏิบัติการด้านกายภาพบำบัดกีฬา เรื่อง “กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น” เพื่อเป็นการปูพื้นฐานองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดการกีฬา ให้นักกายภาพบำบัดเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายนักกายภาพบำบัดทางการกีฬาของ กกท. จนเกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตได้

        สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกายภาพบำบัดทางการกีฬา เรื่อง “กายภาพบำบัดทางการกีฬาเบื้องต้น” มีขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยมี บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการกายภาพบำบัดมาเป็นวิทยากร จำนวน 19 ท่าน จาก มหาวิทยาลัยมหิดล 9 ท่าน, โรงพยาบาลปิยะเวท 5 ท่าน, วิทยาเซนต์หลุยส์ 1 ท่าน, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1 ท่าน, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 1 ท่าน, และนักกายภาพบำบัดอิสระ 2 ท่าน ซึ่งหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้นำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ กลับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นักกายภาพบำบัดทางการกีฬาได้อย่างดีขึ้นต่อไป.