กกท.ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของ กกท.

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของ กกท. โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ อุปนายกคนที่ 1 สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล และนางอุไรรัตน์ เนาถาวร รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมงาน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวว่า กกท.ได้จัดงานประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของ กกท. ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวัน โดยตระหนักถึงคุณธรรม ความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อให้สมกับการเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบด้านการกีฬาของประเทศให้เติบโตและยั่งยืนตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

“ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กกท.ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เท่ากับ 97.62 คะแนน ส่งผลให้ กกท. ได้อันดับที่ 2 จากรัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน และอันดับที่ 6 ของประเทศ จากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน ซึ่ง กกท.จะรักษามาตรฐาน และเดินหน้าต่อต้านทุจริตด้วยความมุ่งมั่น จริงใจ ยึกหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อวงการกีฬาและส่วนรวมเป็นสำคัญ ต่อไป.”