กกท. มุ่งพัฒนาองค์กรทั้งระบบสู่มาตรฐานสากล

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีแถลงเจตจํานงการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) โดยมี พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และนายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

โครงการการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จัดขึ้นเพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TOA มาใช้เป็นแนวทางเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) โดยการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรได้เรียนรู้และพัฒนา และนำแนวทางนี้ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของ กกท. อย่างเป็นระบบ

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า ในวันนี้ กกท. ได้ทำการประกาศเจตจำนงในการผลักดันองค์กร เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TOA เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ซึ่งจะมีกระบวนการต่างๆที่จะต้องทำงานกันเป็นทีม มีความร่วมมือจากทุกส่วนงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ทำอย่างไรให้การทำงานนั้นมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความสุขกับการทำงาน

“ผมอยากเห็นภาพ กกท. นั้นเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานอื่นๆ เป็นที่ยอมรับของสังคมกีฬา และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ว่า กกท. นั้นมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และมีการให้บริการที่มีคุณภาพ” ดร.ก้องศักด กล่าว