กกท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนากีฬาของประเทศ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

การกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประสานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาและความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้

ดร.ก้องศักด กล่าวว่า ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานของรัฐ โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริมกีฬาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับกีฬา รวมถึงการจัดทำแผนงานเพื่อให้เกิดการพัฒนากีฬาของประเทศได้อย่างเทียบเท่ากับนานาชาติ ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกระบวนการที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าสามารถช่วยพัฒนานักกีฬาให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น และปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศเป็นอย่างมาก แต่การดำเนินงานที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ที่มีการเรียนการสอนและมีการประยุกต์นำศาสตร์สาขาต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มาใช้ในการพัฒนากีฬาของประเทศด้วยดีมาตลอด โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้ เป็นนิมิตรหมายที่ดีต่อวงการกีฬา และการประสานความร่วมมือในการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬาของประเทศอย่างมีคุณภาพ ต่อไป