กกท. ร่วมกับ ม.เกษมบัณฑิต ลงนาม MOU ทางวิชาการ และลงนาม MOU เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากร กกท. กับ AUA Language Center

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหว่าง กกท. กับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมี นายวัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, นางเสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ กกท. จะร่วมพัฒนาทางวิชาการ การวิจัย ตลอดจนการบริการทางวิชาการด้านกีฬา ตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรของหน่วยงานร่วมกัน เพื่อสร้างศักยภาพในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการ ตามพันธกิจของหน่วยงาน จะร่วมสร้างนวัตกรรม และงานวิจัย โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทำการศึกษาวิจัยร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างนวัตกรรม และงานวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนเกื้อกูล และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน จะร่วมสนับสนุนการบริการทางวิชาการในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการต่างๆ ที่สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กร และจะร่วมกันศึกษาการดำเนินโครงการสลากกีฬา (Sports Lotto) ทั้งรูปแบบและผลกระทบในการออกสลากกีฬาเพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาของชาติ

นอกจากนี้ กกท. ยังจะร่วมมือและสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาด้านวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษา การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนการจัดฝึกอบรมภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถแก่บุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน สนับสนุนการรับบุคลากรและนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน รวมทั้งร่วมมือในการศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม ตลอดจนพัฒนา องค์ความรู้ด้านกีฬา

นายวัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะให้การสนับสนุน หรือใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการพัฒนางานของ กกท. รวมทั้งจะร่วมมือจัดฝึกอบรมภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นใด เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถแก่บุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน ตลอดจนการรับบุคลากรของ กกท.
เข้าฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติงาน และการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทำงานต่อไป

จากนั้น ในเวลา 10.30 น. ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร กกท.ระหว่าง กกท. กับ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA Language Center) โดยมี นางเมทินี พงษ์เวช ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา, มิสเตอร์ แกรแฮม ลอว์เรสซิ ผู้อำนวยการแผนก Corporate & Online Service และนายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า กกท. จะร่วมกับโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA Language Center) ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทยทุกระดับ ทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งจะเป็นที่ปรึกษาด้านกีฬา
การออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และการบริการต่างๆ ทั้งด้านสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดกิจกรรม และด้านองค์ความรู้ร่วมกัน

นางเมทินี พงษ์เวช ผู้อำนวยการบริหาร AUA Language Center กล่าวว่า โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA Language Center) จะร่วมมือและสนับสนุน กกท. ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร กกท. ทุกระดับ โดยจะทำการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ, การจัดหาหรือจัดทำหลักสูตร โปรแกรมของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้หลายระดับตามความรู้ความสามารถของผู้เรียน, จัดระบบการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย, การประสานงานกับสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาบุคลากร กกท. เช่น ทุนการศึกษา การฝึกประสบการณ์ การศึกษาดูงาน การอบรม เป็นต้น รวมทั้งการจัดหาหรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร กกท.