กกท. ร่วมกับ 82 สมาคมกีฬา สัมมนาทบทวน ปรับปรุง เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model) เพื่อนำไปใช้ประเมิน ในปี 2563

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ทบทวน ปรับปรุง เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model) เพื่อนำไปใช้ประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า “กกท. มีวิสัยทัศน์ คือ พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ เพื่อสร้างความสุขให้กับสังคมและส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ” และได้มีการกำหนดพันธกิจ (Mission) ที่เกี่ยวกับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ คือ สนับสนุนและกำกับให้องค์กรกีฬาเป็นเลิศให้บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนากีฬาและบุคลากรทางการกีฬาให้มีขีดความสามารถ และประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ สามารถสร้างความสุข ความภาคภูมิใจให้กับสังคม โดย กกท. ได้มีการนำระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ตามแนวทางการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Model) ซึ่งเป็น Model กลางมาใช้ประเมินสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกสมาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน และมีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสมาคมกีฬา เพื่อที่จะพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้ประสบความสำเร็จ สัมฤทธิ์ผล อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาคมกีฬา ในการทบทวน ปรับปรุง เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานจริงของสมาคมกีฬาในปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประเมินสมาคมกีฬาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

“ในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำระบบธรรมาภิบาล ที่มีความโปร่งใส ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก ตลอดจนความเป็นธรรม มาใช้บริหารจัดการ สมาคมกีฬาจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีเป้าหมายในการดำเนินงานแต่ละปี จะต้องมีการบริหารความเสี่ยง ทั้งภายในและภายนอก มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ และมีการตรวจสอบภายในควบคู่กันไป การประเมินที่ดี ย่อมนำมาซึ่งการได้รับการสนับสนุนที่มากขึ้น กกท. ขอเป็นกำลังใจให้ทุกสมาคมกีฬา เพิ่อร่วมกันแก้ปัญหา พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมกีฬา เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศร่วมกัน ต่อไป “

ทั้งนี้ การประชุมสัมมนา ทบทวน ปรับปรุง เกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model) เพื่อนำไปใช้ประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายกสมาคมกีฬา, เลขาธิการสมาคมกีฬา, ผู้แทนสมาคมกีฬา จาก 82 สมาคม และผู้บริหาร กกท. ร่วมประชุม