กกท.วางแนวทางยกระดับการให้บริการทางการกีฬา “SMART NATIONAL SPORTS PARK”

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. ( SMART NATIONAL SPORTS PARK) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ตามที่ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. ( SMART NATIONAL SPORTS PARK) โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงและยกระดับของศูนย์บริการทางการกีฬา(ส่วนกลาง) เพื่อเป็น SMART NATIONAL SPORTS PARK นั้น

ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวว่า มีแนวคิดในการจัดทำโครงการ SMART NATIONAL SPORTS PARK เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการทางการกีฬาระดับประเทศที่ทันสมัยด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร และมีมาตรฐานรองรับการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ และเป็นศูนย์กลางในการบริการบุคคลสาธารณะ สนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปสามารถใช้พื้นที่เพื่อออกกำลังกาย และนันทนาการต่าง ๆ โดยการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ในสนามกีฬาหัวหมาก กกท. ให้มีประโยชน์มากที่สุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างไรก็ตาม จะศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในการปรับปรุงและยกระดับของศูนย์บริการทางการกีฬา(ส่วนกลาง) เพื่อเป็น SMART NATIONAL SPORTS PARK และจัดทำรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดของเขตการดำเนินโครงการ สภาพ และปัญหาการดำเนินงาน และการใช้อาคารสถานที่และพื้นที่ต่าง ๆ ของ กกท. กำหนดองค์ประกอบของ SMART NATIONAL SPORTS PARK เช่น โครงสร้างวิศวกรรมของอาคารสถานที่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลในการจัดกิจกรรมการบริการ ระบบบริหารจัดการ รวมทั้ง แนวทางการร่วมลงทุนและร่วมบริหารจัดการโดยภาคเอกชนในสถานที่ต่าง ๆ เสนอต่อคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและวิธีการจัดหารายได้การกีฬา และหากคณะกรรมการ กกท. พิจารณาเห็นชอบแล้ว จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นอกจากนี้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวอีกว่า มีแนวคิดที่จะมีการยกระดับการบริการทางระบบดิจิตอล โดยให้บริการจองพื้นที่เล่นกีฬาต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการให้บริการต่าง ๆ ทางสื่อออนไลน์ รวมทั้ง การนำระบบดิจิตอลเป็นช่องทางในการนำผลการให้บริการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย”