กกท.วางแนวทางยกระดับการให้บริการทางการกีฬา “SMART NATIONAL SPORTS PARK”

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. ( SMART NATIONAL SPORTS PARK) ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี (ที่ปรึกษา), นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ (ที่ปรึกษา) ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, นายโชติจุฑา อาจสอน (ที่ปรึกษา), นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ตามที่ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. ( SMART NATIONAL SPORTS PARK) เพื่อปรับปรุงและยกระดับของศูนย์บริการทางการกีฬา(ส่วนกลาง) เพื่อเป็น SMART NATIONAL SPORTS PARK นั้น

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสภาพ ปัญหาการดำเนินงาน และการใช้อาคาร สถานที่และพื้นที่ต่าง ๆ ของ กกท. เพื่อนำไปพิจารณาและดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น SMART NATIONAL SPORTS PARK ต่อไป และที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงาน เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. และติดตามความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของโครงการ รวมทั้ง กำกับผลการดำเนินโครงการให้ตรงตามจุดประสงค์ของโครงการ โดยมี พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษา และนายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ กกท. เป็นประธาน และจะดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นอีกชุดหนึ่ง เพื่อศึกษาข้อมูลและองค์ประกอบต่าง ๆ สำหรับการจัดทำโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท.( SMART NATIONAL SPORTS PARK) รวมทั้ง ศึกษาความคุ้มค่าในการพัฒนาพื้นที่ และการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นที่ปรึกษา และนายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ กกท. เป็นประธาน

ทั้งนี้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวว่า มีแนวคิดในการจัดทำโครงการ SMART NATIONAL SPORTS PARK เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการทางการกีฬาระดับประเทศที่ทันสมัยด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร และมีมาตรฐานรองรับการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาเพื่อการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ และเป็นศูนย์กลางในการบริการบุคคลสาธารณะ สนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปสามารถใช้พื้นที่เพื่อออกกำลังกาย และนันทนาการต่าง ๆ โดยการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ในสนามกีฬาหัวหมาก กกท. ให้มีประโยชน์ คุ้มค่า ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ