กกท.วิ่งการกุศล ส่งต่ออุปกรณ์การศึกษา สู่น้อง ๆ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ กรรมการ กกท. เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาสู่น้อง ๆ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากกิจกรรมวิ่งการกุศล รายการ “SAT VIRTUAL RUN ปันเพื่อน้อง วิ่งทั้งที สร้างสิ่งดีดีสู่สังคม” โดยมี พันตำรวจเอก สิงหนาท สีกาแก้ว รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายเเดน และผู้บริการ กกท.ร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศด้วยมิติด้านการกีฬา รวมถึงยังมุ่งเน้นนโยบายและสร้างค่านิยมในองค์กรให้ทุกคนมีส่วนร่วมต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย ในปี พุทธศักราช 2562 นั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลรายการ “SAT VIRTUAL RUN ปันเพื่อน้อง วิ่งทั้งที สร้างสิ่งดีดีสู่สังคม” ในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการรวมพลังของประชาชนชาวไทยกว่า 1,000 คน โดยมีเป้าหมายร่วมกันวิ่งให้ครบ 10,000 กิโลเมตร จากนั้น กกท. จะเป็นตัวแทนในการส่งต่อโอกาสด้วยการมอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ไปสู่น้อง ๆ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร

โดย กกท. ได้เล็งเห็นว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นจำนวนมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย และประชาชนชาวไทยที่รวมพลังกันกว่า 1,000 คน จึงจัดกิจกรรมวิ่งดังกล่าวเพื่อส่งมอบโอกาสด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับน้อง ๆ นักเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และที่สำคัญเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกายและสุขอนามัยที่แข็งแรงมากขึ้น.