กกท. สัมมนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สู่การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมี บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 เหลือระยะเวลาในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 90 วัน นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้มีผลการแข่งขันที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงดำเนินการจัดสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และจากงบประมาณของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการจัดการอบรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงการร่วมแสดงความคิดเห็นด้านปัญหาอุปสรรค และการหาแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักกีฬาทีมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รองผู้ว่าการ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชีเกมส์ครั้งที่ 30 ณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นั้น เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ทั้งงบประจำปีจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ เพื่อใช้ในการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ให้มีขีดสูงสุด และมีความพร้อมมากที่สุด สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยการจัดอบรมสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อให้มีรูปแบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนานักกีฬาต่อไป