กกท.หารือกับสมาคมกีฬา เพื่อหาแนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) การจัดสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ(ส่วนกลาง) National Training Center (NTC)

        นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมการหารือแนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) การจัดสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ(ส่วนกลาง) National Training Center (NTC) โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และผู้แทนสมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

        นายณัฐวุฒิ เรืองเวส กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ ได้เชิญผู้แทนสมาคมกีฬาที่มีความหวังได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันในระดับนานาชาติในรายการต่าง ๆ อาทิ กีฬาโอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ และกีฬาสากลที่มีมาตรฐานดี หรือเป็นกีฬาหลักที่มีในการแข่งขันประจำต่อเนื่อง จำนวน 21 ชนิดกีฬา ใน 18 สมาคมกีฬา มาร่วมหารือแนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) การจัดสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ(ส่วนกลาง) National Training Center (NTC) โดยสอบถามความต้องการของแต่ละสมาคมกีฬาว่ามีความประสงค์ที่จะให้มีสิ่งใดในศูนย์ฝึกแห่งนี้บ้าง เนื่องจาก การจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมีความสำคัญที่นอกจากจะเป็นศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้วยังมีความสำคัญโดยตรงต่อการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา และยังจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ การช่วยเหลือและพัฒนานักกีฬาแบบองค์รวม (Holistic) โดยมีนักกีฬาเป็นศูนย์กลาง (Athlete Centred)การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี การมีศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติจะทำให้เกิดการประสานความร่วมมือ ในการช่วยเหลือนักกีฬาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร ทั้งความเป็นเลิศ การเรียน การเตรียมอาชีพ และการจัดการช่วยเหลือหรือสวัสดิการด้านอื่น ๆ ซึ่งเท่ากับเป็นการใช้งบประมาณที่มีความคุ้มค่าและคุ้มทุนอีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน กกท.มีพื้นที่ที่ถือเป็นศูนย์กีฬาแห่งชาติอยู่แล้วที่ส่วนกลาง ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัด จึงทำให้ กกท. มีแผนที่จะก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกกีฬาขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับกับการแข่งขันกีฬาที่สูงขึ้น โดยปรับปรุงให้มีความพร้อมสำหรับนักกีฬาในการฝึกซ้อม มีสถานที่ฝึกซ้อม มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่พักนักกีฬา ศูนย์โภชนาการ ห้องฟิตเนส และสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณเดียวกัน โดยดำเนินการบริหารจัดการในลักษณะ NTC High Performance และยังจะทำสนามกีฬาบางชนิดกีฬาให้เป็นมาตรฐาน สามารถจัดการแข่งขันระดับนานาชาติไทยอีกด้วย.